Chi nhánh Công ty tư vấn và Xây dựng Đại học Giao Thông Vận Tải

Viet NamEnglish (United Kingdom)

Chào mừng quý khách đến với website của công ty chúng tôi

22TCN 346-06 "Quy trình thí nghiệm xác định độ chặt nền, móng đường bằng phễu rót cát"

There are no translations available.

Quy tr×nh nµy quy ®Þnh tr×nh tù thÝ nghiÖm x¸c ®Þnh khèi l­îng thÓ tÝch kh« cña líp vËt liÖu  (®Êt, ®Êt gia cè, ®¸ gia cè, cÊp phèi ®¸ d¨m, cÊp phèi thiªn nhiªn...)t¹i hiÖn tr­êng b»ng phÔu rãt c¸t lµm c¬ së x¸c ®Þnh hÖ sè ®Çm chÆt K cña líp nÒn, mãng.

Read more...

22TCN 346-06 "Quy trình thí nghiệm xác định độ chặt nền, móng đường bằng phễu rót cát"

There are no translations available.

Quy tr×nh nµy quy ®Þnh tr×nh tù thÝ nghiÖm x¸c ®Þnh khèi l­îng thÓ tÝch kh« cña líp vËt liÖu  (®Êt, ®Êt gia cè, ®¸ gia cè, cÊp phèi ®¸ d¨m, cÊp phèi thiªn nhiªn...)t¹i hiÖn tr­êng b»ng phÔu rãt c¸t lµm c¬ së x¸c ®Þnh hÖ sè ®Çm chÆt K cña líp nÒn, mãng.

Read more...

22TCN 270-2001 "Tiêu chuẩn kỹ thuật thi công và nghiệm thu mặt đường đá dăm thấm nhập nhựa"

There are no translations available.

 

Tiêu chuẩn này áp dụng cho việc thi công và nghiệm thu mặt đường đá dăm thấm nhập nhựa khi làm mới hoặc sửa chữa khôi phục, gia cường mặt đường ôtô bến bãi.

download 22TCN 270-2001(2) (643.55KB)
download 22TCN 270-2001(1) (669.55KB)
download 22TCN 270-2001(3) (195.82KB)

 

22TCN 270-2001 "Tiêu chuẩn kỹ thuật thi công và nghiệm thu mặt đường đá dăm thấm nhập nhựa"

There are no translations available.

 

images 1Tiêu chuẩn này áp dụng cho việc thi công và nghiệm thu mặt đường đá dăm thấm nhập nhựa khi làm mới hoặc sửa chữa khôi phục, gia cường mặt đường ôtô bến bãi.

Read more...