Chi nhánh Công ty tư vấn và Xây dựng Đại học Giao Thông Vận Tải

Viet NamEnglish (United Kingdom)

Chào mừng quý khách đến với website của công ty chúng tôi

Nghị định số 93/2012/NĐ-CP ngày 08/11/2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung ...

There are no translations available.

imagesNghị định số 93/2012/NĐ-CP ngày 08/11/2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 91/2009/NĐ-CP ngày 21/10/2009 của Chính phủ quy định kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng ô tô.

Read more...

Quyết định 5054/QĐ-UBND ngày 02/10/2012 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh

There are no translations available.

imagesQuyết định 5054/QĐ-UBND ngày 02/10/2012 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành Danh mục các tuyến đường ưu tiên trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Read more...

Thông tư 08/2011/TT-BXD ngày 28/06/2011 của Bộ Xây dựng

There are no translations available.

imagesCăn cứ Nghị định số 17/2008/NĐ-CP ngày 04/02/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng.

Read more...

Thông tư số 01/2011/TT-BNV hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản

There are no translations available.

imagesThông tư này hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính và bản sao văn bản; được áp dụng đối với các cơ quan nhà nước, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức kinh tế và đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân (sau đây gọi chung là cơ quan, tổ chức).

Read more...

Quyết định 947/QĐ-BXD ngày 31/10/2011 của Bộ xây dựng

There are no translations available.

imagesQuyết định 947/QĐ-BXD ngày 31/10/2011 của Bộ xây dựng Ban hành chỉ dẫn kỹ thuật thi công và nghiệm thu tường xây bằng block bê tông khí chưng áp.
Read more...

Nghị định số 72/2012/NĐ-CP ngày 24/09/2012 của Chính phủ về quản lý và sử dụng chung công trình hạ tầng kỹ thuật.

There are no translations available.


imagesNghị định số 72/2012/NĐ-CP ngày 24/09/2012 của Chính phủ về quản lý và sử dụng chung công trình hạ tầng kỹ thuật.
 
Read more...